Legea modificare asigurare obligatorie a locuintelor

Legea asigurarii obligatorii a locuintelor a fost trimisa de parlament catre presedintie. Ea are urmatorul cuprins:
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
Parlamentul României adoptă prezenta lege
Art. I. – Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi
inundaţiilor, republicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 115 din 15 februarie 2011, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 2, litera d) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
“d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale,
denumită în continuare PAD– înscrisul ce atestă încheierea
contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul
se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială
pentru prejudiciile produse locuinţei ca urmare a producerii
riscului asigurat, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta
lege şi, după caz, ale celorlalte clauze înscrise în poliţă sau în
contractul de asigurare. PAD reprezintă o poliţă separată faţă de
poliţa facultativă;”
2. La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă,
litera i), cu următorul cuprins:
,,i) certificat de asigurare– document care atestă existenţa
unei poliţe de asigurare obligatorie PAD pentru locuinţa
respectivă, eliberat împreună cu poliţa de asigurare PAD.”
3. La articolul 3,alineatele (7) şi (9) se abrogă.
4. La articolul 3, după alineatul (9) se introduce un nou
alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
,,(10) Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul
controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de
asigurare PAD, sau certificatul de asigurare.”
5. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) şi
alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
,,Art. 7. – (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor
se încheie în formă scrisă între PAID şi proprietarul locuinţei, prin
mijlocirea societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de
catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească
cel puţin următoarele condiţii:
………………………………………………………………………
(4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în
sistem electronic de către societăţile de asigurare autorizate să
practice riscuri de catastrofă sau de către PAID, cu respectarea
normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul
pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme
emise de A.S.F.”

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,Art. 9. – (1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu
începere, cel mai devreme, dela ora 0,00 a zilei următoare celei în
care s-a plătit prima obligatorie.”
7. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,Art. 12. – (1) Plata primelor obligatorii se face anticipat,
înainte de expirarea valabilităţii PAD.”
8. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,(2) Comisionul încasat de societăţile de asigurare autorizate
să practice riscuri de catastrofă, pentru asigurarea corespunzătoare
PAD, se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.S.F.”
9. La articolul 16, partea introductivă se modifică şi va
avea următorul cuprins:
,,Art. 16. – Potrivit PAD, societăţile de asigurare care emit
asigurări obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile
prezentei legi, au următoarele obligaţii şi drepturi:”
10. La articolul 16 punctul 1, după litera b) se introduce
o nouăliteră, litera c), cu următorul cuprins:
,,c) să emită asiguratului poliţa de asigurare, împreună cu
certificatul de asigurare, la momentul încheierii asigurării
obligatorii PAD.”
11. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,(5) Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD şi a
persoanelor care beneficiază de subvenţionarea parţială sau totală a
primei obligatorii se pune la dispoziţia societăţilor de asigurare
autorizate să practice riscuri de catastrofă, cu respectarea normelor
4
privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei
concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise
de A.S.F.”
12. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (4.1), cu următorul cuprins:
,,(4.1) În cazul în care o persoană are atât un contract de
asigurare obligatorie, cât şi unul de asigurare facultativă, plata
despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare
obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit,
plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă.
Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării
facultative reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a locuinţei
asigurate şi valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei
asigurării obligatorii.”
13. La articolul 19, alineatul (8) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,(8) PAID decontează asigurătorilor cheltuielile efectuate
cu activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor rezultate în
urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu. Modalitatea de
repartizare a cheltuielilor ce urmează a fi decontate şi determinarea
plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie se stabilesc prin
norme A.S.F.”
14. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
,,Art. 30. – (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:
a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a
obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu
excepţia cazurilor în care persoanele respective se află în situaţia
prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 33;
b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a
obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 10;
5
c) nerespectarea, în orice mod, de către societăţile de
asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, a prevederilor
prezentei legi.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se
sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.
(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi
b) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către
persoanele împuternicite în acest scop de către aceştia.
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) le sunt
aplicabile dispoziţiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, şi în normele emise de
A.S.F. în aplicarea acesteia.
(5) Amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege se
fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, iar restul de 60% se
face venit la bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială în
care locuieşte contravenientul.”
15. La articolul 35, litera b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
“b) forma şi clauzele poliţei PAD, precum şi forma
certificatului de asigurare;”
Art. II.- În tot cuprinsul prezentei legi, sintagma autorizate
să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe, se înlocuieşte cu
sintagma autorizate să practice riscuri de catastrofă.
Art. III. – În tot cuprinsul prezentei legi, sintagma Comisia
de Supraveghere a Asigurărilor, denumită C.S.A. se înlocuieşte cu
sintagma Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită
A.S.F.
Art. IV. – Contractele de asigurare aflate în derulare la data
intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în condiţiile
stabilite la data încheierii acestora.
6
Art. V. – Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi
inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 115 din 15 februarie 2011, cu modificările şi completările aduse
prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
7
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din
Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE
SENATULUI
Valeriu Ştefan Zgonea George Crin Laurenţiu Antonescu
Bucureşti,
Nr.

Descarca legea modificare asigurare obligatorie locuinta.